Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ


 

 Propozície súťaže a prehliadky výtvarnej tvorby detí a mládeže

„VÝTVARNÉ UMENIE OČAMI DETÍ"

 

Základná charakteristika súťaže:

Súťaž a prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže „VÝTVARNÉ UMENIE OČAMI DETÍ" je súťaž určená pre deti a mládež (do 19 rokov). Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti v celej žánrovej rozmanitosti neprofesionálnej výtvarnej tvorby - v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).

Organizátor súťaže:

MG ART GALÉRIA

 

Akciu podporili: Mesto Považská Bystrica, JEDNOTA SLOVENSKO

Miesto konania výstavy: MG ART GALÉRIA

 

Súťažné kategórie:

 

Súťažiaci môžu byť zaradení do troch súťažných kategórií nasledovne:
Kategória A: autori vo veku od 6 do 9 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 10 do 14 rokov;
Kategória C: autori vo veku od 15 do 19 rokov;

 

Časový harmonogram súťaže:

 

Uzávierka súťaže: 30.4.2015
Zasadnutie poroty: 4.5. 2014
Vernisáž výstavy: 13.5. 2014 o 17,00 h
Termín výstavy: 13.5 - 31.5. 2015


Výtvarné práce do súťaže môžete odovzdať na adrese:

MG ART GALÉRIA
M. R. Štefánika 141/13
Považská Bystrica
017 01

Kontakt: info@mgartgaleria.sk
Tel.č. : Miriam Tvrdá - riaditeľka galérie - 0905 606 746
Mgr. Silvia Aujeská - lektorka galérie - 0915 783 553

 

Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).
2. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014 a 2015.

 

Práva a povinnosti súťažiacich:
1. Každý autor je povinný svoju súťažnú výtvarnú prácu, resp. práce, označiť na rube čitateľne všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku. K zaslaným prácam autor resp. zákonný zástupca priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
2. Ocenené a vystavené práce môže organizátor súťaže so súhlasom autora použiť na nekomerčné účely, napr. propagáciu podujatia a to bez nároku na honorár.
3. Každý účastník má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené do 3 dní od rozhodnutia poroty na internetovej stránke www.mgartgaleria.sk a https://www.facebook.com/pages/MGARTGAL%C3%89RIA-ob%C4%8Dianske-zdru%C5%BEenie/302606536430256?ref=bookmarks

 

Záverečné ustanovenia:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovania výtvarných diel pri propagácii a dokumentácii podujatia bez nároku účastníkov na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke MG ART GALÉRIE. Toto ustanovenie sa týka aj použitia fotografií diel na tlačoviny k výstave (pozvánku, banner).

 

Porota: Miriam Tvrdá - riaditeľka galérie
Mgr.Silvia Aujeská - lektorka galérie
Dr. Stanislav Miko - lektor galérie
Mgr. Zuzana Bobovská - výtvarnička
Ing. Katarína Drvenáková - viceprimátorka mesta Považská Bystrica
Ing. Pavel Smatana - riaditeľ JP MARKET a.s.
Mgr. Marta Kováčiková - pedagogička

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIHLÁŠKA
„VÝTVARNÉ UMENIE OČAMI DETÍ"

Meno a priezvisko autora: ............................................................................................
Presná adresa trvalého bydliska (PSČ): .........................................................................
Okres: ................................................. Kraj: ................................................................
Vek:....................... Tel.: (+ smerové číslo): ........................

Súťaže sa zúčastním s prácou:

Názov: technika, rok vzniku:

1. .............................................................................................................................

Som oboznámený s propozíciami súťaže, súhlas s podmienkami účasti v súťaži potvrdzujem
svojím podpisom

..............................................
podpis autora/zákonného zástupcu/

Prácu do súťaže
Odovzdal/ -a : meno a podpis

 

Prácu prevzal/-a: meno a podpis


V Považskej Bystrici, dňa

 

 

 

 

 

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky