Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Prihláška do tábora


MeditG ART GALÉRIA

                                                                 M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Pov. Bystrica

 www.mgartgaleria.sk  Ÿ  info@mgartgaleria.sk

I. časť : Záväzná prihláška dieťaťa do letného denného výtvarného tábora.

Prihlasujem moje dieťa do letného detského tábora, ktorý organizuje MG ART GALÉRIA, M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica.

Termín :       

....................................................................................................                       ..........................

         uveďte obdobie  od – do  na ktoré dieťa prihlasujete                               počet dní spolu

 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s pobytom

a činnosťou v tábore, vo výške _______________,-€ buď osobne v MG ART GALÉRII, alebo prevodom

 na účet vo VÚB banke na číslo SK16 0200 0000 0024 3334 5054

do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťaťa

ako variabilný symbol uveďte  kontakt na mobil

Meno a priezvisko dieťaťa:..........................................................................................................

 

Dátum narodenia:.......................................................................................................................

 

Bydlisko(presná adresa):..............................................................................................................

 

Zákonný zástupca: :......................................................................................................................

 

Telefón: ............................................email: .................................................................................

 

 

V Považskej Bystrici .............................                                                           ________________________

                                                                                                                               Podpis zákonného zástupcu

MG ART GALÉRIA

M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Pov. Bystrica

www.mgartgaleria.sk  Ÿ  info@mgartgaleria.sk

II. časť : Prehlásenie rodičov     (odovzdajte  pri nástupe dieťaťa do tábora)

1,  Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený (úraz, krádež).

 

2,  Podľa § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely organizácie tábora.

                              

3,  Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti letného tábora, na účely propagácie činnosti MG ART GALÉRIE a ich uverejnením na webovej a facebookovej stránke MG ART GALÉRIE.

 

4, Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, a že príslušný orgán verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie napr. /hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita.

Som si vedomá/ý právnych následkov  v prípade nepravdivého vyhlásenia, som si vedomý /á/, že by som sa dopustil /a/ priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z.z o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých   zákonov.

 (Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni! – potvrdí rodič nie lekár)               

                                                                        

5, Upozornenie na zdravotný stav dieťaťa

 

Prekonané alebo chronické  choroby:

..................................................................................................................................................................

Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich označené menom a spôsobom podávania lieku vedúcemu tábora !

 

6, Potvrdzujem, že moje dieťa:

 

a/ bude odchádzať z tábora     samé                                        v sprievode rodičov

b/ je  - nie je alergické / ak áno – uveďte čo vyvoláva alergickú reakciu

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ________________________

V Považskej Bystrici .............................                                                                  Podpis zákonného zástupcu

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky