Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

 

/v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

 

Podpísaný/á :   ..............................................................................................................................

Trvalým bydliskom:   .....................................................................................................................

Zákonný zástupca dieťaťa:  ......................................................., nar. :    ......................................      

Trvalým bydliskom:   .....................................................................................................................                                          

 

je oboznámený/á s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

 

Prevádzkovateľ:                                   MG ART GALÉRIA ,s.r.o.

                                                                M. R. Štefánika 141 / 13, 017 01 Považská Bystrica

 

Účel spracúvania osobných údajov:  interné spracovanie údajov na spracovanie prihlášky do denného letného tábora, uverejnenie fotografií a iných obrazových záznamov dieťaťa na webovej stránke MG ART GALÉRIE a sociálnych sieťach  

 

Zoznam osobných údajov:              meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko dieťaťa,

                                                   titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, tel. číslo zákonného zástupcu                                   

                

Doba poskytnutia súhlasu:               počas dochádzky do denného letného tábora         

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a R EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákonom SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Dotknutá osoba ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasí so spracúvaním fotografií a iných obrazových záznamov dieťaťa, získaných počas činnosti letného tábora, na účely propagácie činnosti MG ART GALÉRIE a ich uverejnením na webovej stránke MG ART GALÉRIE a sociálnych sieťach.

 

SÚHLASÍM                                                  NESÚHLASÍM

 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť o ochrane osobný údajov.

 

 

V Považskej Bystrici, dňa .....................

 

 

 

 

.                                                          ................................................

                                                                                                       Dotknutá osoba:

                                                                                                    /zákonný zástupca/

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky