Skoč na obsah Skoč na menu
poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ


Súťaž a prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže „Považská Bystrica očami detí" je určená pre deti a mládež (od 6 - 18 rokov). Súťaž je tematicky zameraná na architektúru Považskej Bystrice a jej okolie. Hlavnou myšlienkou je tvorivo zapojiť deti a mládež rôznych vekových skupín vlastnou kreativitou interpretovať architektúru Považskej Bystrice a tým podporiť rozvoj záujmovej umeleckej činnosti v celej žánrovej rozmanitosti neprofesionálnej výtvarnej tvorby - v kresbe, grafike, maľbe a plastike. Súťažiaci môžu navrhnúť svoju predstavu, ako môže vyzerať mesto Považská Bystrica.

 

 Propozície súťaže a prehliadky výtvarnej tvorby detí a mládeže

„Považská Bystrica očami detí"

 

Základná charakteristika súťaže:

Súťaž a prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže „Považská Bystrica očami detí" je určená pre deti a mládež (od 6 - 18 rokov). Súťaž je tematicky zameraná na architektúru Považskej Bystrice a jej okolia. Hlavnou myšlienkou je tvorivo zapojiť deti a mládež rôznych vekových skupín vlastnou kreativitou interpretovať architektúru Považskej Bystricea tým podporiť rozvoj záujmovej umeleckej činnosti v celej žánrovej rozmanitosti neprofesionálnej výtvarnej tvorby - v kresbe, grafike, maľbe a plastike. Súťažiaci môžu navrhnúť svoju predstavu, ako môže vyzerať mesto Považská Bystrica.

Organizátor súťaže:

MG ART GALÉRIA

 

Akciu podporili: Mesto Považská Bystrica

 

Miesto konania výstavy: MG ART GALÉRIA

 

Súťažné kategórie:

 

1.kategória: 6  - 10 rokov

2.kategória: 11 - 14 rokov

3.kategória: 15 - 18 rokov  (vrátane)

 

Časový harmonogram súťaže:

 

Uzávierka súťaže: 13.7.2018
Zasadnutie poroty: 16.7. 2018

Vernisáž výstavy: 25.7. 2018 o 17,00 h
Termín výstavy: 25.7. - 24.8. 2018


Výtvarné práce do súťaže môžete odovzdať na adrese:

MG ART GALÉRIA
M. R. Štefánika 141/13
Považská Bystrica
017 01

Kontakt: info@mgartgaleria.sk
Miriam Tvrdá - riaditeľka galérie - 0905 606 746

 

Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaž sa vypisuje vo výtvarných disciplínach:

Plastická disciplína / modelovanie z hliny, slané cesto, modurit

Plošné disciplíny / a) kresba, koláž, grafika

b) maľba

2. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v roku 2018 a a práce vyhotovené počas denného letného tábora, ktorý sa bude konať v priestoroch MG ART GALÉRIE v dňoch od 2.7. - 13.7.2018.

 

Práva a povinnosti súťažiacich:
1. Každý autor je povinný svoju súťažnú výtvarnú prácu, resp. práce, označiť na rube čitateľne všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku. K zaslaným prácam autor resp. zákonný zástupca priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
2. Ocenené a vystavené práce môže organizátor súťaže so súhlasom autora použiť na nekomerčné účely, napr. propagáciu podujatia a to bez nároku na honorár.
3. Každý účastník má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnenév deň rozhodnutia poroty na internetovej stránke www.mgartgaleria.sk a www.facebook: MGARTGALERIA-občianske združenie

 

Záverečné ustanovenia:

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovania výtvarných diel pri propagácii a dokumentácii podujatia bez nároku účastníkov na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke MG ART GALÉRIE. Toto ustanovenie sa týka aj použitia fotografií diel na tlačoviny k výstave (pozvánku, banner).

 

Porota: Miriam Tvrdá - riaditeľka galérie
Mgr. et Mgr. art Vladimír Vakov - lektor galérie
Dr. Stanislav Miko - lektor galérie
Mgr. Zuzana Bobovská - výtvarnička
Mgr. Zlatica Jurisová - Plešková - výtvarníčka
Mgr. Jozef Pobočík - výtvarník, pedagóg
Ing. arch. Marek Turošík - architekt

Mgr. Michaela Hulková - oddelenie kultúry mesta Považská Bystrica

Mgr. Zuzana Haladejová - odenlenie kultúry mesta Považská Bystrica

 

 

 

 

 

 

 

 


PRIHLÁŠKA
„Považská Bystrica očami detí"

Meno a priezvisko autora: ............................................................................................
Presná adresa trvalého bydliska (PSČ): .........................................................................
Okres: ................................................. Kraj: ................................................................
Vek:....................... Tel.: (+ smerové číslo): ........................

 

Súťaže sa zúčastním s prácou:

Názov: technika, rok vzniku:

1. .............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

 

Som oboznámený s propozíciami súťaže, súhlas s podmienkami účasti v súťaži potvrdzujem svojím podpisom

 

....................................................
podpis autora/zákonného zástupcu/

 

 

Prácu do súťaže
Odovzdal/ -a : meno a podpis

 

Prácu prevzal/-a: meno a podpis


V Považskej Bystrici, dňa

 

 

 

 

 

 

 
© 2008 MG ART galéria | info@mgartgaleria.sk | podmienky používania | kontaktný formulár | novinky